Målsætning

Skolens arbejde udvikles i et samarbejde mellem elever, pædagogisk personale og forældre.

Eleverne skal udvikle sig fagligt, socialt og personligt.

Eleverne skal møde krav, udfordringer, holdninger og oplevelser, der udvikler og danner den enkelte – men samtidig lære samarbejdets og fællesskabets værdier at kende.

Eleverne skal opdrages til medbestemmelse og dermed følgende medansvar.

Eleverne skal lære det omgivende samfund, herunder lokalsamfundet, at kende.

Principper afledt af den egentlige målsætning

I bestræbelserne på at leve op til målsætningen for Skave Skole er det vigtigt at:

  • skoleforløbet gennemføres i et tæt samarbejde mellem skole og hjem, hvor tillid og åbenhed er nøgleordene.
  • undervisningen tilrettelægges sådan, at den inden for fællesskabets rammer giver udviklingsmuligheder for hver enkelt elev.
  • undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne tilegner sig den nødvendige basisviden i det enkelte fag, som grundlag for at arbejde tværfagligt / projektorienteret.
  • undervisningen tilrettelægges sådan, at den giver eleverne lærerige oplevelser og i vid udstrækning lader dem udfolde sig praktisk og kreativt.
  • det pædagogiske personale arbejder tæt sammen i omsorgen for det enkelte barn.
  • eleverne opdrages til at tage medansvar for egen læring.
  • der arbejdes med informationsteknologi når det falder naturligt ind i undervisningen.
  • eleverne medinddrages i planlægningen af undervisningen og andre aktiviteter.
  • det pædagogiske personale samarbejder om klassens undervisning med henblik på at styrke sammenhængen i såvel det faglige som det tværfaglige arbejde.
  • der er en god omgangstone, og alle udviser en positiv og ansvarlig optræden.