Målsætning

Skolens arbejde udvikles i et samarbejde mellem elever, lærere og forældre.

Eleverne skal udvikle sig fagligt, socialt og menneskeligt.

Eleverne skal møde krav- udfordringer- holdninger og oplevelser, der udvikler den enkelte – men samtidig lære samarbejdet og fællesskabets værdier at kende.

Eleverne skal opdrages til medbestemmelse og dermed følgende medansvar.

Eleverne skal lære det omgivende samfund, herunder lokalsamfundet, at kende.

Principper afledt af den egentlige målsætning

I bestræbelserne på at leve op til målsætningen for Skave Skole er det vigtigt at:

  • skoleforløbet gennemføres i et tæt samarbejde mellem skole og hjem, hvor tillid og åbenhed er nøgleordene.
  • undervisningen tilrettelægges sådan, at den inden for fællesskabets rammer giver udviklingsmuligheder for hver enkelt elev.
  • undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne tilegner sig den nødvendige basisviden i det enkelte fag, som grundlag for at arbejde tværfagligt / projektorienteret.
  • undervisningen tilrettelægges sådan, at den giver eleverne lærerige oplevelser og i vid udstrækning lader dem udfolde sig praktisk og kreativt.
  • det pæd. personale arbejder tæt sammen i omsorgen for det enkelte barn.
  • eleverne opdrages til at tage ansvaret for egen læring.
  • der arbejdes med informations-teknologi når det falder naturligt ind i undervisningen.
  • eleverne medinddrages i planlægningen af undervisningen og andre aktiviteter.
  • lærerne samarbejder om klassens undervisning med henblik på at styrke sammenhængen i såvel det faglige som det tværfaglige arbejde.
  • der er en god omgangstone, og alle udviser en positiv og ansvarlig optræden.
keyboard_arrow_up