Forretningsorden for skolebestyrelsen

 1. På skolebestyrelsens første møde vælges blandt de forældrevalgte en formand og en næstformand. Valget sker ved bunden flertalsvalg.
 2. Skolebestyrelsen afholder møde efter formandens beslutning, eller når en trediedel af bestyrelsens medlemmer udtrykker ønske derom og med angivelse af punkter til dagsorden.
 3. Mødeindkaldelse foretages med 14 dages varsel.
 4. Såfremt medlemmer ønsker punkter tilført dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet.
 5. Formanden fastsætter dagsordenen og udsender denne til medlemmerne senest 4 hverdage forud for mødet.
 6. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.
 7. Der kan af formanden indkaldes til ekstraordinære møder med kortere varsel og da så vidt muligt med underretning om, hvilke sager der skal behandles.
 8. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 9. Afstemninger sker efter reglen om almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
 10. Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret.
 11. Skolebestyrelsens møder er lukkede møder.
 12. Ved behandling af særlige sager kan der dog indbydes andre til at deltage i behandlingen af sager, der er af særlig betydning for de indbudte. Afgørelser herom træffes af formanden.
 13. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, kan stedfortræderen indkaldes.
 14. Skolens ledelse fører protokol over skolebestyrelsesmøder og beslutninger. I protokollen anføres, hvilke medlemmer der  har været til stede, og den underskrives efter mødet af disse.
 15. Efter hvert møde udsendes et beslutningsreferat.
 16. Ethvert medlem samt skolens ledelse kan i kort form forlange en afvigende mening tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
 17. Skolebestyrelsens sekretærfunktioner varetages af skolens ledelse.

Vedtaget af skolebestyrelsen 2/4-1998.

keyboard_arrow_up