Forretningsorden for fællesbestyrelsen ved Skave Skole og Børnehus

 

Fællesbestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til den af kommunalbestyrelsen vedtagne styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes dagtilbud og folkeskole

 

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af leder, viceleder,  1 medarbejderrepræsentant fra skole/SFO og 1 medarbejderrepræsentant fra Børnehuset, 2-3 elevrådsrepræsentanter, 3 forældrevalgte fra dagtilbud og 4 forældrevalgte fra skoledelen.
Formanden vælges mellem forældrerepræsentanter fra skoledelen.
Næstformanden vælges mellem forældrerepræsentanter fra dagtilbud.
Valg af medarbejderrepræsentanter ved personalemøder i foråret, hvert andet år. Der vælges én fra skole/SFO og én fra Børnehuset.
Der vælges en forældrerepræsentant fra dagtilbud, som skal indgå i Bestyrelsesrådet.
Formanden indgår i Fællesforum for skolebestyrelser.
Der vælges en forældrerepræsentant som medlem af støtteforeningens bestyrelse.
Suppleanter indkaldes ved længerevarende fravær.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer er omfattet af reglerne for tavshedspligt i medfør af Forvaltningsloven §27.
Vi har følgende forventninger til hinanden:

”Vi er alle forældres repræsentanter”
Bestyrelsesmedlemmer forholder sig loyalt ved henvendelser fra forældre og omverden
Vi forbereder os i henhold til dagsorden og byder ind
Vi har lukkede møder – der refereres ikke, hvad andre siger
Vi er sparringspartner for ledelse og medarbejdere
Alle skriftlige henvendelser besvares.
Der er mødeansvar og der meldes afbud, hvis man er forhindret
Der gives respons på alle interne beskeder, det kan være referat, høringssvar osv. Det kan gøres med kommentarer eller ”OK”.

 

Mødestruktur

Der afholdes 10 ordinære møder om året, á to timers varighed.
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde i fællesbestyrelsen med kortere varsel.
Formand eller næstformand for bestyrelsen er mødeleder. Mødelederen har ansvaret for, at dagsorden overholdes, samt at punkterne afrundes med en konklusion eller til videre bearbejdelse.
Ved udsendelse af dagsorden udnævnes en tidsholder og referent.
Ved beslutninger som har betydning for dagtilbud – eller skolens virksomhed, henvises der til folkeskolelovens §24a.
Vicelederen deltager i møderne.
Interessenter/ eksterne deltagere inviteres med til møder i fællesbestyrelsen efter behov.

 

Fællesbestyrelsen deltager

Fællesbestyrelsen deltager som udgangspunkt ved arrangementer med forældredeltagelse.
Deltager én gang om året ved personalemøder.
Møde med kontaktforældre. Bestyrelsen planlægger og indkalder.
Ved fastansættelse af personale tilbydes alle forældrerepræsentanter at deltage fra henholdsvis dagtilbud eller skole/SFO.

 

Dagsorden

Der udarbejdes et årshjul, dette revideres ved bestyrelsesårets begyndelse.
2 uger før mødet, er der deadline for at indsende punkter til leder og viceleder, der ønskes på dagsordenen.
Lederteam, formand og næstformand udarbejder og udsender dagsorden senest 5 dage før mødet.
Det fremgår af dagsorden hvor lang tid der er afsat til de enkelte punkter.
Det fremgår af dagsorden om punkterne er til drøftelse, info eller beslutning.
Dagsorden sammensættes således, at første del af mødet er relevant for elevrådsrepræsentanter at deltage i.
Følgende punkter er faste punkter på dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Nyt fra skole
Nyt fra Børnehuset/SFO
Nyt fra formanden
Elevrådet
Punkter til næste møde
Evt. Punktet er tænkt til små overskuelige emner, det oplyses ved mødets start, om der er emner til evt. Der kan ikke besluttes noget under evt.

Dagsorden er relevant uddybet, så medlemmer kan møde velforberedt.

 

Referat

Der udpeges en referent ved udsendelse af dagsorden.
Referatet sendes som besked i aula til bestyrelsen til gennemsyn/kommentering og endelig godkendelse.
Godkendte referater vil være tilgængelige på hjemmesiden.

 

Forretningsordenen revideres én gang om året.

Skave, september 2022.