Forretningsorden for fællesbestyrelsen

Forretningsorden for fællesbestyrelsen ved Skave Skole og Børnehus

 

Fællesbestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til den af kommunalbestyrelsen vedtagne styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes dagtilbud og folkeskole

Bestyrelsens sammensætning

Formanden vælges mellem forældrerepræsentanter fra skoledelen.
Næstformanden vælges mellem forældrerepræsentanterne fra dagtilbud
Valg af medarbejderrepræsentanter ved personalemøder i foråret.
Der vælges en forældrerepræsentant fra dagtilbud, som skal indgå i Bestyrelsesrådet.
Der vælges en forældrerepræsentant fra skoledelen, som skal indgå i Fællesforum for skolebestyrelser
Der vælges en forældrerepræsentant som medlem af Støtteforeningens bestyrelse
Suppleanter indkaldes ved længerevarende fravær.

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer er omfattet af reglerne for tavshedspligt i medfør af Forvaltningsloven § 27.
Vi har følgende forventninger til hinanden:

”Vi er alle forældres repræsentanter”
Bestyrelsesmedlemmer forholder sig loyalt ved henvendelser fra forældre og omverden.
Vi er forberedt på de enkelte punkter og byder ind.
Vi har lukkede møder – der refereres ikke, hvad andre siger.
Vi er sparringspartner for ledelse og medarbejdere

Der er mødeansvar, og der meldes afbud hvis man er forhindret.

Mødestruktur

Der afholdes 11 ordinære møder om året a tre timer.
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde i fællesbestyrelsen med kortere varsel.
Formanden for bestyrelsen er mødeleder. Mødelederen har ansvaret for, at dagsordenen overholdes, samt at punkterne afrundes med en konklusion eller til videre bearbejdelse
Ved mødets begyndelse udnævnes en tidsholder.
Ved beslutninger som alene har betydning for dagtilbud - eller skolens virksomhed, henvises der til folkeskolelovens § 24a.
Vicelederen deltager i møderne.
Interessenter / eksterne deltagere inviteres med til møder i fællesbestyrelsen efter behov.

Fællesbestyrelsen deltager

Fællesbestyrelsen er som udgangspunkt til stede ved arrangementer med forældredeltagelse
Deltager een gang årligt ved personalemøder.
Møde med kontaktforældre. Bestyrelsen indkalder til et årligt møde.
Ved ansættelse af personale tilbydes alle forældrerepræsentanter at deltage fra henholdsvis dagtilbud eller skole/sfh.

Dagsorden

Der udarbejdes et årshjul, der revideres i august.
2 uger før mødet er der deadline for at indsende punkter til leder og viceleder, der ønskes på dagsordenen

Lederteam, formand og næstformand udarbejder og udsender dagsorden senest 5 dage før mødet.
Det fremgår af dagsordenen hvor lang tid der er afsat til punkterne
Det fremgår af dagsordenen om punkterne er til drøftelse, info eller beslutning
Dagsordenen sammensættes således, at første del er relevant for elevrådsrepræsentanterne at deltage i.
Følgende punkter er faste punkter på dagsorden

Nyt fra forældrerepræsentanter
Orientering fra medarbejdere
Orientering fra ledelsen
Støtteforeningen
Ud over kanten.

Punktet ”evt.” er tænkt til små overskuelige emner. Det oplyses ved mødets start, om der er emner til ”evt.” Der kan ikke besluttes noget under ”evt.”
Dagsordenen er relevant uddybet så medlemmer kan møde velforberedt.

Referat

Vicelederen tager referat. Ved afbud fra vicelederen tager skolelederen referat
Referatet mailes til bestyrelsen til gennemsyn/kommentarer, og underskrives til godkendelse på det efterfølgende fællesbestyrelsesmøde.
Referaterne lægges på Skoleporten (skave-skole.dk) senest 1 uge efter godkendelse.
Umiddelbart efter mødets afslutning udsendes ”ud over kanten”.

 

Forretningsordenen revideres én gang om året.

Skave, juni 2017​