Omsorgsplan

Denne handleplan skal ses som et ”beredskab”, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker.

 • Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.
 • Når skolen mister en elev
 • Når en elev mister sin far, mor eller søskende
 • Når skolen mister en medarbejder
 • Når en medarbejder rammes af alvorlig sygdom
 • Ulykker i skolen

For at tage del kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over.

1. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Information:

 • Den lærer der først erfarer problemstillingen, orienterer straks klassens team
 • Klasselæreren orienterer straks skolens ledelse
 • Skoleledelsen orienterer straks skolens øvrige medarbejdere samt Børnehuset (elever fra bh. kl. til 5. kl.), hvis det vurderes, at situationen kræver det
 • Klasselærer og ledelse aftaler, hvem der orienterer klassen

Første kontakt til elevens hjem:

 • Klasselæreren tager kontakt til hjemmet med henblik på evt. hjemmebesøg for at få:
  • få konkrete facts om det indtrufne
  • få at vide hvad der må fortælles og til hvem
  • høre om hvad skolen kan hjælpe med
  • høre hjemmets ønsker og forventninger til forløbet
  • aftale om der er behov for yderligere samtaler

Anden kontakt til elevens hjem:

 • Hvis lærer og forældre ved første kontakt aftaler hjemmebesøg gennemføres dette. Følgende punkter indgår i besøget:
  • afleverer buket fra og en hilsen fra skolen
  • læreren fortæller om forløbet i klassen
  • læreren indhenter yderligere oplysninger
  • forældre og lærer aftaler det videre forløb

Handleplan:

 • Udarbejdes af ledelsen ud fra oplysninger fra klasselæreren

Klassen:

 • Efter behov frigøres klasselæreren til at tage imod klassen om morgenen
 • Klassen drøfter indgående det skete. Alle spørgsmål har sin ret
 • Hvis det føles påkrævet, deltager skolens ledelse

Andet:

 • Hvis det indtrufne er af en karakter, så det skønnes hensigtsmæssigt inddrages PPR
 • Bibliotekaren står til rådighed med henvisning til relevant litteratur, hjemmesider m.m.

2. Når skolen mister en elev

Information:

 • Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren
 • Klasselæreren orienterer straks skolens ledelse
 • Skolens ledelse orienterer straks skolens øvrige medarbejdere samt Børnehuset
 • Klasselærer og ledelse aftaler, hvem der orienterer klassen og andre grupper eleven indgår i

Første kontakt til elevens hjem:

 • Klasselæreren tager kontakt til hjemmet evt. som hjemmebesøg for at:
  • få konkrete facts om det indtrufne
  • få at vide hvad der må fortælles og til hvem
  • høre om hvad skolen kan hjælpe med
  • høre hjemmets ønsker og forventninger til forløbet
  • aftale om der er behov for yderligere samtaler

Anden kontakt til elevens hjem:

 • Hvis lærer og forældre ved første kontakt aftaler hjemmebesøg gennemføres dette.

Følgende punkter indgår i besøget:

 • afleverer buket fra og en hilsen fra skolen
 • læreren fortæller om forløbet i klassen
 • læreren indhenter yderligere oplysninger
 • forældre og lærer aftaler det videre forløb

Handleplan:

 • Af handleplanen, som er skriftlig og uddeles til alle ansatte, fremgår tydeligt hvor, hvornår og hvordan følgende sker:
  • medarbejderne informeres
  • klasselæreren er i deres egne klasser og informerer ud fra handleplanen sine elever
  • klassens og skolens øvrige forældre informeres grundigt om:
   • på hvilket tidspunkter, der flages
    • evt. tilbud til klassens forældre om møde om børns sorgreaktioner

Skolelederen indrykker dødsannonce fra skolen i det lokale dagblad, samt sørger for bårebuket til begravelsen.

Klassen:

 • Klasselæreren frigøres til at være i klassen hele dagen.
 • Klassen drøfter indgående det skete. Alle spørgsmål har sin ret.
 • Læren taler med eleverne om den døde kammerat, evt. lade elever lave et materiale om den døde kammerat – breve, digte, tegninger, små historier.
 • Det skal være muligt at lave aktiviteter der ikke har med død at gøre.
 • Der sikres at ingen elever skal tage hjem til et tomt hus – koordineres med Børnehuset.

Andet:

 • Hvis det indtrufne er af en karakter, så det skønnes hensigtsmæssigt, inddrages PPR og/eller Sundhedsplejersken
 • Andre som f. eks. Præsten, Kræftens Bekæmpelse samt andre organisationer kan eventuelt indgå i et beredskab
 • Vær opmærksom på sorgens og chokkets mange ansigter – giv rum til dem
 • Generelt: ingen børn må være uden lærer
 • Sker dødsfaldet i en ferie, kontakter den lærer, der først får kendskab til dødsfaldet ledelsen, klasselæreren og Børnehuset. Samme person sørger for at flg. bliver gjort:
  • kontakt til hjemmet
  • blomster til og deltagelse i begravelsen
  • skriftlig information til klassens forældre og klassens øvrige lærere
 • Bibliotekaren står til rådighed med henvisning til relevant litteratur, hjemmesider m.m.

Opfølgning:

 • Vær opmærksom på elevernes forskellige sorgreaktioner, nogle reagerer hurtigt, andre først en tid efter
 • Sundhedsplejersken, PPR og præsten kan være vigtige ressourcepersoner efterfølgende.

3. Når en elev mister sin far, mor eller søskende

Information:

 • Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren
 • Klasselæreren orienterer straks skolens ledelse
 • Skolens ledelse orienterer straks skolens øvrige medarbejdere samt Børnehuset
 • Klasselærer og ledelse aftaler, hvem der orienterer klassen og andre grupper eleven indgår i

Hjemmet:

 • På et møde mellem klasselærer, ledelse og Børnehuset (yngre elever) aftales det, hvem der kontakter elevens hjem og evt. på et passende tidspunkt aflægger hjemmet et besøg med hensigt at informere om:
  • informere om, hvad der sker i klassen
  • høre hjemmet om behov og forventninger til skolens håndtering af dødsfaldet
  • aftaler med familien hvad skolen/klassen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen

Handleplan:

 • Udarbejdes skriftligt af ledelsen ud fra oplysninger fra klasselæreren
 • Handleplanen indeholder flg.:
  • plan for informationer
  • navne på primære kontaktpersoner

Klasselærermøde, når eleverne er til stede:

 • Første morgen efter dødsfaldet har elevens klasse et klassemøde. Vær opmærksom på klassens reaktion;

Klassen:

 • Lærerne taler med klasserne/eleverne om dødsfaldet. Eleverne har mange spørgsmål. Sorg har mange ansigter, vær derfor åbne og parate til at besvare spørgsmål, som kan virke malplaceret.

Andet:

 • PPR, præst eller andre kan eventuelt inddrages. Præsten kan fortælle om begravelsen, hvis hjemmet giver tilladelse.
 • Bibliotekaren står til rådighed med henvisning til relevant litteratur, hjemmesider m.m.

4. Når skolen mister en medarbejder

Information:

 • Ledelsen sørger for formidling til alle skolens medarbejdere

Familien:

 • Ledelsen:
  • tager kontakt til afdødes familie
  • taler med familien om deres ønsker og forventninger
  • orientere om handleplanen
  • sender en kondolence fra alle på skolen

Handleplan:

 • Dagen, hvor skolen modtager oplysningen om dødsfaldet:
  • ledelsen sammenkalder alle medarbejdere for at informere om hændelsen
  • på mødet med personalet drøftes konkrete opgaver i forbindelse med dødsfaldet
  • ledelsen orienterer om, hvilke informationer, eleverne skal have
  • ledelsen sikrer at medarbejdere, der af den ene eller anden grund ikke er på skolen modtager oplysningen
  • lærerne taler med eleverne i klasserne om det indtrufne
  • ledelsen udfærdiger brev til forældrene

Klassen:

 • Lærerne taler med klasserne / eleverne om dødsfaldet. Eleverne har mange spørgsmål. Sorg har mange ansigter, vær derfor åbne og parate til at besvare spørgsmål, som kan virke malplaceret.
 • Ved klasselærerens død informeres af lærer eller leder, som eleverne kender godt. En kendt lærer bør have klassen resten af dagen. Ingen børn bør komme hjem til et tomt hus.

Andet:

 • Skolen flager på halv på dødsdagen, hvis det er en skoledag –
 • Der flagres på begravelsesdagen efter de fastsatte regler for dette
 • Ansatte som rammes af sorgen og som ikke formår at gennemføre sædvanlig skoledag, fritages for dette
 • Elever sendes ikke hjem, klasser kan slås sammen under tilsyn af en lærer

Opfølgning:

 • Vigtigt at man i personalet giver hinanden støtte og hjælp

5. Når en medarbejder rammes af alvorlig sygdom

Information:

 • Ledelsen sørger for formidling til alle skolens medarbejdere

Familien:

 • Ledelsen:
  • tager kontakt til den syge kollega
  • taler med kollegaen om dennes ønsker og forventninger
  • orientere om handleplanen
  • sender en opmærksomhed fra alle på skolen

Handleplan:

 • Dagen, hvor skolen modtager oplysningen om sygdommen:
  • ledelsen sammenkalder alle medarbejdere for at orienter om det indtrufne
  • ledelsen orienterer om, hvilke informationer, eleverne skal have
  • ledelsen sikrer at medarbejdere, der af den ene eller anden grund ikke er på skolen modtager oplysningen
  • lærerne taler med eleverne i klasserne om det indtrufne
  • ledelsen udfærdiger brev til forældrene

Klassen:

 • Lærerne taler med klasserne / eleverne om sygdommen

Andet:

 • Ledelsen følger kollegaen tæt under sygdomsforløbet under hensyntagen til den syges ønsker.

6. Ulykker i skolen

Forholdsregler på ulykkestedet:

 • Den eller de lærere, der først er til stede, yder førstehjælp, sørger for at skolens leder underrettes og forsøger at holde elever på afstand af ulykkestedet
 • Der tilkaldes ambulance
 • Skoleleder sørger for at tage hånd om vidner, krisehjælp m.m.
 • Skoleleder vurderer om klasselærere, øvrige lærere eller sundhedsplejersken skal tilkaldes

Underretning:

 • Skoleleder underretter elevens/elevernes hjem om ulykken
 • Skoleleder informerer personalet og Børnehuset
 • Skoleleder underretter skolevæsenets ledelse
 • Klasselærer underretter klassen
 • Klasselæreren sørger for, at ingen elever kommer hjem til et tomt hus

Opfølgning:

 • Registrer nøje fravær, når eleverne kommer tilbage til skolen fra ulykken
 • Ved skader, der medfører længere sygehusophold, holder klasselæreren kontakt med hjemmet og sygehuset
 • Hvis en elev får varige men efter ulykken, følges dette specielt op af klasselæreren med hensyn til genforening med klasse- og skolemiljøet.

7. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign

 • Klasselærer orienteres
 • Klasselæreren orienterer alle omkring klassen samt ledelse og Børnehuset
 • Klasselærer kontakter hjemmet for at finde ud af hvad der skal gøres, hvem der skal orienteres m.m.

Sorgens 4 faser:

 • Chokfasen: varer fra et øjeblik til nogle døgn
 • Reaktionsfasen: kan vare i flere uger
 • Bearbejdningsfasen: kan vare i over et år
 • Nyorienteringsfasen: vil være der hele tiden. Personen vil leve med ar i sjælen, som aldrig forsvinder.
   
keyboard_arrow_up