Referat januar 2020

Referat
Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde
Torsdag d. 16. januar 2020 kl. 17:00 – 19:00 (nytårskur kl. 19:00-21:00)

Mødet holdes på Skivevej 143

Deltagere: Kristine, Camilla, Rikke, Else, Jannie, Gitte, Line, Mirjam, Helle
Afbud: Jonna, Heidi

Referent: Heidi (Helle)
Tidholder: Jannie


Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden (17:00)

Beslutning:
Godkendt


Pkt. 2 - Godkendelse af referat (17:05)

Beslutning:
Referat godkendt og underskrevet


Pkt. 3 - Nyt fra Børnehuset, nyt fra medarbejdere (17:10)

Orientering:
Trine er startet godt op og har fået hilst på forældrene også. Vi er spændte på hvad hendes kompetencer som motorikvejleder kan bibringe vores børn af alskens gode ting. 
CKRs sygefravær gør, at udviklingen omkring fagligt fyrtårn er lidt stillestående p.t. Personalet arbejder selvfølgelig med de ting, som de allerede har lært, og Jonna har på to personalemøder givet sit bidrag med oplæg om bl.a. ”personalets organisering”.
Forældrene har virkelig bidraget med en masse i børnehuset, fx dej til bagning i julemåneden. Det er rigtig flot og dejligt.
Rolig start i børnehuset her efter nytår. 
Børnehuset kunne ønske sig en infoskærm til fotos. Det skal bare overvejes i forhold til at administrere det (meget tidskrævende). Kunne det evt. blot være en digital billedfremviser med usb?


Pkt. 4 - Nyt fra Skole/SFH, nyt fra medarbejdere (17:25)

Orientering:
Økonomisk er der kommet besked ift. tildeling til skolen. Der er 200.000 mere end sidste år, men vi kan ikke lægge samlet budget endnu, for vi har ikke fået noget at vide om dagtilbud. Kender heller ikke tildelingen til ordningen med kortere skoledag. Vi ved derfor heller ikke præcist endnu, hvad det betyder for personalesituationen; i hvor høj grad der skal reduceres. L-med har i dag revideret og godkendt nye kriterier for uansøgt afsked.
Vi har haft en del sygefravær på det seneste, som det har været en udfordring at dække. 
Den planlagte temauge om De 17 Verdensmål blev aflyst i lighed med julestueugen, men emnet tages alligevel op i undervisningen, bl.a. på morgensamling og via elevrådet, som vil tage fat på affaldssortering som det første. Vi skal også kigge på fattigdom som emne. Bæredygtighed overordnet. Der vil blive gæstelærere/Åben Skole. 
Vi er glade for vores infoskærm (Byfestfonden har bidraget økonomisk) ved indgangen, som et par drenge fra 7.kl. styrer flot.
Nyt tiltag i forbindelse med skolemad tirsdage og fredage. Børnene sidder med deres læsemakkere og mere fysisk fordelt end før, hvor alle sad sammen i foyeren. Formålet er mere ro og gode snakke over maden.


Pkt. 5 - Nyt fra formanden (17:40)

Orientering:
Julehygge løb af stablen styret af forældrene. Det var en meget vellykket aften. Det var egentlig rart, at der ikke var så meget at skulle nå rundt til. Man kunne i år nå at komme rundt til alle aktiviteterne. Men man manglede at det var et fælles arrangement sammen med medarbejderne. Vi skal ikke ende med at køre parallelforløb forældre >< medarbejdere; det graver bare grøfter. Vi skal bruge vores erfaringer til måske at kunne lave et nyt julearrangement næste år, som er mere ”light” end den traditionelle julestue, der er meget ressourcekrævende, og hvor medarbejderne så igen kan aflønnes for at tage del i det.


Pkt. 6 – Elevrådet (17:50)

Punktet udgår (pga. fællesbestyrelsens nytårskur)


Pkt. 7 – Støtteforeningen (17:50)

Orientering:
Helle har sendt ansøgning til Støtteforeningen om 3000kr. – og fået pengene bevilliget, tak for det! - til fælles dansearrangement i samarbejde med Borgerforeningen, som har fået tilsagn om 15000kr fra kommunen til arrangementet. Marianne Eihilts danseskole vil stå for danseworkshops for børnene 3-14 år. Dejligt at børnehaven også kan deltage.

Pkt. 8 – Budget 2020 (18:00)

Punktet udsættes til næste møde idet vi endnu ingen udmelding om tildeling har fået og ej heller plan for afvikling af underskud 2019.


Pkt. 9 – Opsamling på hængepartier (18:00)

Sagsfremstilling:
1) Skolemøbler og indkøbsaftaler; er vi evt. bundet af faste aftaler? 
2) AULA; hvordan får vi svaret på forældrespørgsmål i fht. brugen? 
3) Hvem er på valg? 2 forældre fra dagtilbud (Camilla+Gitte), 2 forældresuppl. fra dagtilbud, 1 medarb. fra dagtilbud (Line), 2 forældre fra skolen (Else+Kristine), 2 forældresuppl. fra skolen, 1 medarb. fra skolen (Mirjam). 
4) Forældremøde i Børnehuset var på dagsorden til personalemøde d. 9/1. 
Punkter fra fællesbestyrelsen: Børnehus ABC (forældre folder) - hvad er kontaktforældre rollen, hvad er der af arrangementer, hvordan holdes der fødselsdag mm, Faglig fyrtårn; hvad er det og hvordan arbejdes der med det? DUÅ (Margrethe). Indblik i hverdagen. Emner, hvor der kan gives input. Valg af nye kontaktforældre. Valg til fællesbestyrelsen.
Dato meldes ud senest sidst i januar.

Beslutning:
Ad 1) Nej, vi er ikke bundet af en bestemt aftale. På dagsorden til lærermøde i marts afdækning af vores behov for nye skolemøbler og et bud på en 5års- eller 10årsplan for indkøb, da vi ikke kan skifte alt på én gang. Plan for hvad vi har behov for at undersøge. Skabe et økonomisk overblik. Helle spørger de andre skoleledere om deres erfaringer med indkøb af skolemøbler.

Ad 2) Den er på forældremødet i Børnehuset. Vi skal have afdækket forældrenes behov.

Ad 3) Else går ud. Gitte, Camilla og Kristine genopstiller. Helle undersøger valgproceduren for medarbejdere hos andre landsbyordninger.

Ad 4) Der er aftalt dato for forældremøde i Børnehuset; det bliver d. 18/2. Til seneste personalemøde i børnehuset talte vi om yderligere at sætte motorik, AULA, madpakkeinspiration, førstehjælp på dagsorden.
Der arbejdes lige nu på en dagsorden, som sendes ud her i januar.

Pkt. 10 – Planlægge valg (18:20)

Indstilling:
Drøftelse

Beslutning:
Vi hører fra kommunen når der er en valgtidsplan klar fra centralt hold. Vi kunne holde fællesspisning (måske i samarbejde med Støtteforeningen? Kristine spørger køkkenet i fht. pris), ”noget” for børnene (evt. samarbejde med gym.forening), valgmøde og AULA-info.
Hvordan reklamerer vi for dét at sidde i fællesbestyrelsen? Det kræver et lille udvalg til at stå for det; Else, Gitte og Camilla har meldt sig.


Pkt. 11 – Gennemgå kontaktforældrefolder, se bilag (18:35)

Indstilling:
Drøftelse

Beslutning:
Camilla sender sit bud på Børnehusets kontaktforældrefolder til Helle. Sendes herefter rundt til resten af fællesbestyrelsen. Skolens idé-katalog skal revideres med logo m.m. Rikke kigger på det.


Pkt. 12 - Punkter til næste møde (18:50)

Beslutning:
- Principper; hvor er de, hvilke er lavet og skal de rettes til?
- Opfølgning på kontaktforældrefolder
- Opfølgning på skolemøbler: pkt. fra lærermødet og tilbagemelding om de andre skolers erfaringer med indkøb af skolemøbler
- Planlægge valg; vi melder tilbage på de ting der er undersøgt
- Mirjams underholdningsindslag


Pkt. 13 - Eventuelt (18:55)

Beslutning:
Intet


Pkt. 14 - Nytårskur (19:00-21:00)

keyboard_arrow_up